1394/12/12
مرکز پخش اصفهان

مدیر شعبه
تلفن همراه
شماره تلفن شعبه
آدرس ایمیل
آدرس 
کدپستی
آقای طبری
0935-9889848
031-95010352
031-95010353
mtabari@rossenpakhsh.ir
آدرس دفتر/انبار: منطقه صنعتی دولت آباد خیابان جامی 2 - قطعه دوم - پلاک 9 - درب دوم سمت راست - مرکز پخش راسن درمان
8341651153