1394/12/12
مرکز پخش مشهد

مدیر شعبه
تلفن همراه
شماره تلفن شعبه
آدرس ایمیل
آدرس 
کدپستی
آقای طاهونی
0912-8880558
051-36583216
mtahooni@rossenpakhsh.ir
آدرس دفتر: مشهد بزرگراه آسیائی آزادی 101 قطعه سوم سمت چپ روبروی شرکت رویال 
9198134168